نيستا

شاید بتوان از همه چیز گفت و گفت تا سکوت ناگفته زندگی را به تصویر کشید

دی 89
1 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
11 پست
بهمن 88
13 پست
دی 88
13 پست
آذر 88
19 پست
آبان 88
19 پست
مهر 88
18 پست
شهریور 88
12 پست
مرداد 88
14 پست
تیر 88
10 پست
خرداد 88
22 پست
اسفند 87
12 پست
بهمن 87
20 پست
دی 87
9 پست
آذر 87
12 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
2 پست
آبان 86
1 پست
شهریور 85
2 پست
آذر 82
1 پست
آبان 82
7 پست
مهر 82
3 پست
شهریور 82
4 پست