بي هوس

    بی كسی را تا ابد سر می كنم

              با خدا هم می شود تنها نبود

     با عدالت می توان

                                زنجيرها

                                            را پاره كرد

      بی هوس هم می شود 

                                   عاشق نمود

/ 0 نظر / 2 بازدید