خواب وحشي

       خواب وحشی

      يك عطش تا ناكجا

        يك خواب وحشی تا غروب

        ايثار منطق

                          فهم منگ

        دلبستگي-ويران شدن-

                                              يا هيچ

                                                         تنها با خودم؟

                                                           تا آينه خواهم شكست!

        طاعون نيرنگ

                              از تمام آيه ها دورم  فكند

      از اين قمار واهمه لرزيده ام

      از هيچ هم ترسيده ام

       از سادگيهای نگاهم خسته ام

       حالا دگر احساس باران

                                             نازنين را چاره نيست...

/ 0 نظر / 4 بازدید